Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 The Yoga District aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 The Yoga District is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van The Yoga District, dienen te worden vergoed.
1.5 Deelname aan de lessen betekent dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Lidmaatschap
2.1 De deelnemer sluit een maandelijks abonnement af of koopt een strippenkaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een abonnement of strippenkaart van The Yoga District is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk drie uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald, mits de les wordt ingehaald binnen de abonnementsperiode of binnen de geldigheidsduur van het abonnement of strippenkaart.

Artikel 3. Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Is de start van het abonnement op een andere datum dan de eerste van de maand is, wordt de eerste maand naar rato in rekening gebracht.
3.2 Voor alle abonnementen geldt, na de aanvangsperiode van drie maanden, een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan The Yoga District te worden doorgegeven via info@theyogadistrict.nl.

Artikel 4. Uitsluiting
4.1 The Yoga District heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.2 The Yoga District heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 5. Yogamatten
In verband met hygiëne wordt sterk geadviseerd een eigen yogamat aan te schaffen. Yogamatten zijn te koop bij The Yoga District, via de website. Eventueel kan er een mat worden geleend in de studio. Er wordt van de deelnemers verwacht dat de geleende mat na gebruik wordt schoongemaakt.

Artikel 6. Feestdagen, vakantie en annulering lessen
6.1 Op enkele feestdagen is The Yoga District gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen op andere tijdstippen worden ingehaald, binnen de abonnementsperiode of binnen de geldigheidstermijn van de strippenkaart.
6.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden geïncasseerd.
6.4 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met The Yoga District voor bepaalde tijd worden opgeschort.
6.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte van de docent) dan kan deelnemer de les inhalen binnen de abonnementsperiode/ geldigheidsduur van de strippenkaart.

Artikel 7. Zwangerschap of ziekte
7.1 Bij ziekte kan in overleg met The Yoga District het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
7.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
7.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

Artikel 8. Wijzigingen lesrooster, prijzen
8.1 The Yoga District behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en website.
8.2 The Yoga District behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Artikel 9. Events, Workshop, cursussen, retraites & specials
9.1 Een deelnemers kan deelnemen aan de door The Yoga District georganiseerde events indien voorafgaand is betaald.
9.2 Indien aanmelding aan een eevent/special/workshop/retraite/cursus wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor het event, wordt 50% van het deelname bedrag in rekening gebracht. Indien binnen 7 dagen voor het event/special/workshop/retraite/cursus wordt geannuleerd wordt 100% van het deelname bedrag in rekening gebracht.

Artikel 10. Toepasselijkheid en geschillen
10.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met The Yoga District betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
10.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door The Yoga District.
10.3 Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van The Yoga District behoudens hogere voorziening.
10.4 De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Indien er een wijziging is in de algemene voorwaarden zal dit kenbaar worden gemaakt per e-mail. De algemene voorwaarden zijn altijd te raadplegen via de website; https://theyogadistrict.nl